Verslag ledenvergadering 2018

Woudenberg,  13 januari 2018

Nieuwjaars-begroeting...

Rond 16.30 uur kwamen de eerste gasten binnen bij Eldorado, voor de jaarlijkse nieuwjaarsbegroeting.

 

Ruim daarvoor waren Jan Klok, Charles Schuilenburg en Gijs Zwaan aanwezig, om de boeken te controleren... met andere woorden... of Gijs zijn huiswerk wel goed had gedaan. Tegen 17.00 uur namen Gijs Zwaan en Wouter Koelewijn zeer tactisch hun plaats in aan een tafel, dicht bij de toegangsdeur, zodat niemand hun kon ontgaan.

Er volgden omhelzingen, kussen en vooral goede wensen voor het nieuwe jaar, door de vele aanwezigen

Intermezzo...

Half zes kwam Gert Bos met zijn vrouw binnen.

Gert kwam speciaal even bij onze vereniging aan, om in een korte maar zeer interessante speech uiteen te zetten, wat de korpscommandant Jelte Groen, in zijn toespraak had verteld tijdens de nieuwjaarsreceptie in Roosendaal.

Normaal mogen er 2 personen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn in Roosendaal.

Nu kregen de aanwezige leden een keurige samenvatting van de speech van de korpskommandant, zodat men een indruk kon verkrijgen, wat er het afgelopen jaar allemaal in Roosendaal en bij de vele rotaties naar "diverse brandhaarden” in de wereld heeft afgespeeld.

Tevens schetste hij een beeld, wat er voor het komende jaar op de rol staat bij het KCT.

Daarna vertrok Gert met zijn vrouw naar onze zusterverniging van Zuid-Holland, alwaar hij dezelfde speech ging houden.

Warm- en koud buffet...

Ondertussen had het personeel van Eldorado het koud- en warm buffet voorbereid en op de lange tafel geplaatst.

Vooraf echter, kreeg een ieder een heerlijke kop soep, voorzien van een warm broodje kaas.

Vervolgens kon men zich tegoed doen van het buffet.

Geholpen door enkele dames van onze leden, kregen we allemaal mooie afgemeten porties van de diverse schalen op onze borden opgediend.

Dat het goed smaakte lieten een paar personen wel zien... zij lieten zich nogmaals opscheppen en je zag ze zichtbaar genieten.

Er bleef gelukkig heel weinig over voor de kliko!


Algemene Leden Vergadering...

 

Van de Voorzitter...

 

Iets later dan de bedoeling was, opende onze voorzitter Coen Ploeger de vergadering.

Aansluitend werd een minuut stilte gehouden, om degene te herdenken, welke ons zijn ontvallen bij de vereniging danwel in de persoonlijke omgeving.

Vervolgens noemde hij de namen en een korte impressie van de met name langdurig zieken binnen onze club.

Tevens verzocht hij de aanwezigen, om deze mensen niet te vergeten en af en toe eens een kaartje te sturen.

 

We mochten afgelopen jaar enkele nieuwe leden bijschrijven, waarvan er op deze dag een viertal aanwezig waren.

André Baggen, Albert Poeze, Gerrit Hutten werden verzocht naar voren te komen, alsmede Jan Renes. ( deze is al wat langer lid)

Uit handen van de voorzitter kregen zij een oorkonde in fotolijst, voor het feit, dat zij 50 jaar of langer gerechtigd zijn tot het dragen van de Groene Baret.

Bij een volgende gelegenheid krijgen de heren Nieuwenhuis, Huls, van Hell, Keppel en van der Gun eveneens een dergelijke oorkonde uitgereikt.

Op de agenda stond vermeld, dat Jaap Meij bedankt zou worden voor zijn jarenlange inzet bij de vereniging als lid en bestuurlid zijnde.

Jaap had eerder te kennen gegeven, dat hij per 1 januari 2018 wilde stoppen als bestuurslid.

Helaas moest Jaap zich afmelden voor deze bijeenkomst, wegens zware rugklachten.

Coen deelde de vergadering daarop mede, dat het bestuur unaniem had besloten, om Jaap erelid te maken van onze vereniging.

Voorzitter en secretaris zullen daags na deze vergadering bij Jaap thuis de versierselen overhandigen en een mooi boeket bloemen meenemen voor zijn vrouw.

Als er iemand uit een bestuur gaat, is het altijd prettig als deze vervangen mag worden door een nieuw bestuurlid.

Na een oproep onder de leden, had alleen Louis van der Linden zich aangemeld voor deze functie.

Louis werd door het bestuur unaniem voorgedragen aan de leden als nieuw bestuurslid.

Op de vraag van de voorzitter of er bezwaar was tegen de verkiezing van Louis, kwam geen enkele reactie, waardoor hij ook door de vergadering unaniem werd verkozen als bestuurslid en hij daarop vriendelijk werd verzocht achter de bestuurstafel plaats te nemen.

 


Van de secretaris...

Daarop kreeg secretaris Willem Vermeer het woord.

Hij begon met de ingekomen stukken te vermelden en vervolgens degene welke zich hadden afgemeld voor deze vergadering.

Hij las daarna de notulen van 2017 voor (gemaakt door Chris de Gier) en vervolgens het jaarverslag 2017.

 

Aansluitend bracht hij nog het idee van de Evenementen-Commissie ter sprake, om de "club van 30” in het leven te roepen, welke als doelstelling heeft, gelden te genereren ten behoeve van het 6de lustrumfeest van onze club, op 10 november dit jaar.

 

Van de penningmeester...

Gijs Zwaan, de penningmeester, liet de vergadering in een korte toespraak weten, hoe of de vereniging ervoor stond.

Hij gaf nog een toelichting over enkele bedragen, welke in 2016 gemaakt waren, doch in 2017 waren verrekend en geboekt.

Al met al staan wij nog er goed voor en zijn we een gezonde financiële vereniging.

 

De eerder genoemde kascommissie had zijn werk grondig gedaan, volgens Gijs.

Zij hadden geen onregelmatigheden kunnen ontdekken en derhalve werden de cijfers van Gijs ook deze keer weer goedgekeurd.

 

De heren Klok en Schuilenburg werden bedankt voor hun werkzaamden als kascommissie zijnde.

Jan Klok is nu aftredend en Wil Engelmann wordt zijn plaatsvervanger voor de komende 2 jaren.

Als reserve werd ter plaatse Gerrit van Maren genoteerd.

De contributie voor 2018 kan ongewijzigd blijven op € 30,= per jaar.

 

Van de Evenementen-Commissie...

 

Chris de Gier blikte namens de Evenementen-Commissie terug op 2017.

Daarna nam hij in vogelvlucht de plannen door voor het komende jaar.

Hij attendeerde de aanwezige leden er vooral op, om met ideeën te komen voor eventuele bezoeken of uitjes.

Twee weten altijd meer dan één... de commissie staat open voor nieuwe voorstellen!

Vervolgens bood Henk Bolder een kunststof spandoek aan, voorzien van het KCT logo... de verenigingsnaam en de oprichtingsdatum.

Deze kan gebruikt worden bij ons lustrumfeest later dit jaar, maar ook bij gelegenheden als de jaarlijkse boottocht.

 

Rondvraag...

Bij de rondvraag vroeg Ton van der Velden een applaus van de aanwezige leden, voor het gehele bestuur voor hun inzet.

Rens Leijten verzoekt de secretaris, om bij de volgende ALV de notulen en het jaarverslag vooraf aan de leden te sturen.

Dat scheelt de secretaris een hoop lezen en het bespaart de vergadering tijd.

De secretaris gaat akkoord met dit voorstel.

Coen verzoekt Willem Vermeer naar voren te komen.

Hij bedankt hem voor zijn inzet als secretaris zijnde en de fijne manier van samenwerken.

Als blijk van waardering krijgt Willem een presentje overhandigt.

 

Vaststellen ALV 2019...

Deze wordt vastgelegd voor 12 januari 2019

Sluiting...

Alvorens Coen de vergadering sluit kan sluiten, maakt Henk Bolder de namen bekend van de winnaars van de door Henk bedachte kwis.

Op zijn bekende manier, laat hij enkele dames de namen trekken van de winnaars, welke vervolgens uit een aantal leuke prijsjes kunnen kiezen.

Daarna bedankt Coen Ploeger een ieder voor zijn of haar inbreng en wenst hij allen een behouden thuisreis toe.  We mogen terugzien op een geslaagde opening van het nieuwe verenigingsjaar, waarbij zo’n kleine 50 personen aanwezig waren.

 

Willem Vermeer

secretaris COV Midden-Nederland                                              Fotoverslag