Verslag ALV 2022

Soesterberg, 25 februari 2022
(Een verslag van Willem Vermeer) 
 
Nieuwjaarsbegroeting… 
 
Vanaf 16.00 uur was de inloop van de verlate Nieuwjaars begroeting en de uitgestelde ALV 2021 + 2022.
Voorafgaande aan de vergadering kwam de kascommissie nog bijeen, bestaande uit Rens Leijten (Jan Middelkoop was niet aanwezig… hij had de cijfers al eerder bestudeerd, vanwege een bezoek aan zijn dochter in Australië) samen met de penningmeester Gijs Zwaan, om de boeken te controleren. Er hadden zich 35 personen aangemeld voor deze bijeenkomst. Tegen 16.30 uur was eenieder zo ongeveer binnen. Els van Maren was aanwezig samen met zoon Kees en zijn vrouw.

 Afbeelding invoegen 

 Els had als vanouds weer gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. Het waren heerlijke kleine appelgebakjes. Uiteraard waren er
ook plakjes cake ter beschikking. 
 
Afbeelding invoegen
 
 
Dat we elkaar al lange tijd niet gezien hadden, was duidelijk te merken.  Er werden stoelen bij de tafels geschoven, zodat er een paar grote kringen ontstonden om de tafels, waarbij allerlei lief en leed werd besproken van elkaar. 
 
Achter de bestuurstafel hadden Louis van der Linden, Gijs Zwaan, Willem Vermeer, Henk Bolder en Dirk Krijt plaatsgenomen.
 
Afbeelding invoegen

 Coen Ploeger zat in de zaal en Chris de Gier was verhinderd vanwege de ziekte van zijn vrouw An. 
 
Nadat Henk Bolder was gearriveerd, deelde deze de onderhand bekende groene blaadjes uit, waarop weer een kwis was vermeld. Deze keer moesten we plaatsnamen zien te achterhalen en de namen van een aantal bloemen. Het was weer niet makkelijk, maar zeker de moeite waard om achter de antwoorden te komen. 
 
Om 17.30 uur was Jeroen Smit aanwezig, om het warm- en koud buffet uit te stallen op de toonbank. Hans van de Gender had een vrije dag, waardoor Hans IJdo de organisator achter de balie was. (Het ging hem uitstekend af…)In vervolg op de mindere verzorging van de Chinese maaltijd vorig jaar, had Jeroen zich deze keer extra uitgesloofd, om ons deze keer beter te verzorgen. Hij had zich danig geweerd in de keuken en prachtige koude schotels gemaakt, belegde broodjes met zalm en brie, een mooie "kaasplank” en heerlijk warm vlees. Om 17.45 uur werd een ogenblik stilte gevraagd, waarna Jan Klok als eerste het buffet mocht openen. Hij werd al snel gevolgd door de rest van de aanwezigen…Kortom… eenieder was zeer enthousiast over het gebodene en ging één of meerdere keren nog wat halen. 
 
Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 
ALV 2021… 
Tegen 19.00 uur opende de vicevoorzitter Willem Vermeer de Algemene Leden Vergadering 2021 met de woorden "fijn dat we elkaar na zo’n lange tijd weer mogen ontmoeten”. Hij heette de Ereleden Theo Speulman, Rien Wammes en het kersverse Erelid Coen Ploeger van harte welkom.
Verder heette hij de nieuwe leden Ton Elders en Jacques Winters welkom. "We hopen, dat jullie je snel thuis zullen voelen binnen de vereniging…. Welkom!”. Tenslotte werd Els van Maren met zoon Kees en zijn vrouw welkom geheten.
 
Vervolgens vroeg hij de aanwezigen om te gaan staan. (Indien mogelijk…)
Hij las vervolgens de namen op van diegene, welke ons de afgelopen 2 jaar zijn ontvallen. ·        
  • Op 8 april 2020 kwam ons Erelid en oud-bestuurslid Jaap Meij te overlijden in de leeftijd van 88 jaar.·        
  • Op 11 april 2020 kwam Will Engelmann te overlijden in de leeftijd van 81 jaar.·        
  • Op 9 mei 2020 kwam Adriaan Klomp te overlijden in de leeftijd van 89 jaar.·        
  • Op 2 juni 2020 kwam Lou Mieldijk te overlijden in de leeftijd van 78 jaar.·        
  • Op 11 juli 2020 kwam ons oud-bestuurslid Wouter Koelewijn te overlijden in de leeftijd van 81 jaar.
  • Op 24 juni 2021 kwam Guus Rijst te overlijden in de leeftijd van 89 jaar.·        
  • Op 31 oktober 2021 kwam Joop Kreikamp te overlijden in de leeftijd van 90 jaar.·        
  • Op 3 november 2021 kwam Ton Ockhuijsen te overlijden in de leeftijd van 84 jaar·        
  • Op 26 november 2021 kwam Gerrit van Maren te overlijden in de leeftijd van 78 jaar.
  • Op 18 januari 2022 kwam Gerard Loohuis te overlijden in de leeftijd van 91 jaar. 
 
Aansluitend werd een ogenblik stilte gevraagd, om de overledenen en hun dierbaren te gedenken. 
 
Nadat men weer mocht gaan zitten, noemde hij de namen op van de leden welke zich afgemeld hadden om diverse redenen. (10 Commando’s) 
 
Als laatste maakte hij de aanwezigen attent op een presentje van de club. Zodra men naar huis gaat, kunnen jullie een blikje met stroopwafels ophalen bij de bestuurstafel… "het deksel is bedrukt met het logo van het KCT en de tekst Commandovereniging Midden-Nederland”. 
 
Omdat Coen Ploeger te kennen had gegeven dat hij wilde stoppen als voorzitter, moesten wij als bestuur een vervanger voor hem zoeken. Deze hebben wij gelukkig gevonden in de persoon van Louis van der Linden.
Op ons verzoek heeft hij positief gereageerd, waar wij heel blij mee zijn.
"Het bestuur verzoekt u allen, om hem daarin te steunen en bij te staan”.
 
Afbeelding invoegen 

Onder luidt applaus nam Louis daarna plaats achter het spreekgestoelte. Hij bedankte het bestuur voor het vertrouwen en liet de aanwezigen weten, dat hij zich voor de volle 100% zou inzetten voor deze club. Aansluitend ging hij verder met het afwerken van de agenda van de ALV 2021.Zoals al vermeld, was Coen Ploeger aftredend en niet herkiesbaar. De heren Louis van der Linden en Chris de Gier zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden hebben hun benoeming weer aangenomen, wat met applaus werd beloond. 
 
De secretaris had aan alle aanwezigen de te behandelen stukken per mail toegestuurd, zodat e.e.a. thuis rustig kon worden bestudeerd. 
 
De voorzitter vroeg vervolgens aan de vergadering, of er op- dan wel aanmerkingen waren op de navolgende stukken: Ingekomen stukken 2020 – Notulen ALV 2020 – Jaarverslag 2020 – Financieel verslag 2020. Op geen van deze onderwerpen was iets aan te merken, zodat deze onder dankzegging worden goedgekeurd. 
 
Afbeelding invoegen
 
Rens Leijten  deelde als woordvoerder van de kascommissie de vergadering mede, dat de boeken gecontroleerd waren en er geen onregelmatigheden waren ontdekt. Hij verzocht de vergadering om het bestuur decharge te verlenen, wat met applaus werd bevestigd. De contributie bleef ongewijzigd. De terugblik van de Evenementencommissie kon men lezen in het jaaroverzicht. De plannen voor 2021 gingen niet door vanwege de perikelen rond het coronavirus. Er zijn verder geen vragen over de ALV 2021, waarna Louis deze vergadering sluit. 
 
De vergadering ging sneller dan verwacht, waardoor er nog geen koffie ter beschikking is. De "koffiepauze” gaat nu grotendeels met een drankje als vervanging. Ondertussen probeert men de vragen van Henk Bolder zo goed mogelijk te achterhalen. Voordat de ALV 2022 begint, maakt Henk de antwoorden bekend van de kwis. Rob Obbes heeft uit de formulieren met de juiste oplossingen willekeurig 5 prijswinnaars getrokken. De prijzen (bestaande uit dozen eieren en krentenbrood) gaan naar Henk Huls, Dirk Krijt, Florence Krijt, Rien Wammes en Maria Zwaan. 
 
Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen
 
ALV 2022 
Tegen 20.00 uur opent de voorzitter de ALV 2022.
De heren Gijs Zwaan en Henk Bolder zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden hebben hun functie weer aanvaard, wat met applaus wordt benadrukt. Evenals voor de ALV 2021 heeft de secretaris alle bescheiden vooraf opgestuurd naar de leden welke hier aanwezig zijn. De notulen van de ALV 2021 zijn niet gemaakt, vanwege het annuleren door de corona van deze vergadering.
 
 
De ingekomen stukken, Jaarverslag, Financieel verslag worden allen onder dankzegging goedgekeurd. Rens Leijten laat opnieuw weten, dat er over 2022 geen onregelmatigheden in de boekhouding zijn gevonden en vraagt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Wederom onder applaus wordt dit verleend. 
 
Ook nu blijft de contributie ongewijzigd, te weten € 30, = over 2022 en (€ 15, = administratiekosten bij inschrijving) Ook het bedrag van € 15, = over 2022 voor het donateurschap blijft ongewijzigd. 
 
De plannen van de Evenementencommissie voor 2022 kunt u lezen in het jaaroverzicht. 
De volgende Algemene Leden Vergadering is vastgesteld voor vrijdag 13 januari 2023. 
 
Vervolgens vraagt de voorzitter of er vragen zijn voor de rondvraag: 
·        
Jan Renes merkt op, dat er "door vergrijzing” ons ledental blijft afnemen.
Is het wellicht zinvol, om toenadering te zoeken tot een zustervereniging zoals bij voorbeeld Gelderland.
De secretaris antwoordt hierop, dat er ruime tijd geleden al informerende gesprekken zijn geweest tussen beide verenigingen.
Door de corona-perikelen is daar echter geen vervolg aan gegeven.
We gaan dit zeker weer oppakken.·        
 
Rens Leijten wil een voorstel/vraag van Henk Huls inbrengen.
Daar met name de oudere leden moeite gaan krijgen met het in donker naar huis rijden (vooral in de winterperiode…) heeft hij de vraag, of het te overwegen is om sommige evenementen middags te organiseren met vooraf bij voorbeeld een brunch.
De voorzitter vindt dit een mooi voorstel, welke binnen het bestuur besproken zal worden.·
 
Rob Obbes vraagt de voorzitter wat de criteria zijn, om in aanmerking te komen van Erelid.
Is dit alleen weggelegd voor een bestuurslid?
Kan een gewoon lid geen Erelid worden?
Hierop ontstaat enige discussie, waarop de voorzitter adequaat ingrijpt.
Louis legt uit, dat het bestuur iemand als Erelid voordraagt en dat daar geruime tijd aan besteed wordt, om tot een eenduidig oordeel te komen.
Tevens bestaat er uiteraard de mogelijkheid, dat er een lid van de vereniging Erelid kan worden.
Deze persoon zal dan door een aantal leden moeten worden voorgedragen aan het bestuur, welke daarna de beslissing zal nemen of deze persoon daarvoor in aanmerking komt.·        
 
Rob Obbes heeft nog een tweede vraag…
Deze gaat eveneens over het samengaan met 1 of meerdere zusterverenigingen.
Hij geeft opnieuw als voorbeeld de COV Noord-Holland, welke een aantal jonge leden bezit. (Dit heeft Rob tijdens de ALV 2020 ook al ter sprake gebracht…)
Louis beschrijft hoe de toename van jonge leden bij Noord-Holland is ontstaan.
Dit zou bij ons op die manier ook kunnen gebeuren.
Hij geeft aan, dat het bestuur zeker met deze materie drukdoende is en de nodige aandacht heeft.
Rob bedankt de voorzitter voor de duidelijke uitleg van beide punten.·        
 
Nettie van der Velden merkt  nog op,
dat er in het jaaroverzicht 2 verschillende evenementen worden beschreven op dezelfde datum.
De secretaris geeft aan, dat dit aangepast zal worden en daarna opnieuw op de website zal worden geplaatst.
 
Alvorens de voorzitter deze vergadering sluit, krijgt Dirk Krijt (onze webmaster) het woord.
 
Afbeelding invoegen

Hij begint zijn betoog met de 5 kernwaarden van het KCT… Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots. Daarna zou hij graag het woord gericht hebben tot Janske Vermeer. Janske is echter door ziekte niet aanwezig. Hij geeft vervolgens een alternatieve uitleg gericht op Janske en Willem over de betekenis van deze kernwaarden. Dan krijgt Willem een bos bloemen uitgereikt, welke voor Janske zijn bestemd. Vervolgens spreekt hij Willem aan, welke in het vervolg van zijn betoog met "rode oortjes” naar de complimenten aan zijn adres zit te luisteren. Aansluitend overhandigt Dirk een lijst met een mooie oorkonde uit aan Willem, waarin wordt vermeld "dat dhr. W.J. Vermeer op uitmuntende wijze de functie van secretaris vervuld voor Commandovereniging Midden-Nederland, vanaf 17 januari 2014 tot heden”. Getekend op 25 februari 2022 door het voltallige bestuur. Een en ander ging vergezeld met een hele mooie VVV-bon. Hier spreekt een enorme waardering uit, welke Willem ten zeerste weet te waarderen! 
 
Na het daaropvolgende applaus sluit de voorzitter deze vergadering.
Hij bedankt eenieder voor zijn en/of haar komst, bedankt de bediening en wenst ieder een behouden thuisreis toe.
 
 Fotoalbum