Notulen ALV 2020


Soesterberg, 18 januari 2020
Afbeelding invoegen
Nieuwjaarsbegroeting…


Vanaf 16.00 uur was de inloop voor deze bijeenkomst vastgesteld, maar de eerste gasten melden zich ruim voor die tijd bij de kantine "De Palmpit” van het Militair Transportmuseum.
Enige tijd daarvoor waren Gijs Zwaan en Will Engelmann al aanwezig, voor de jaarlijkse controle van de financiële cijfers van onze vereniging.
Door privé omstandigheden, kon Rens Leijten (als mede kas-commissielid…) daarbij niet aanwezig zijn.

Tegen 16.00 uur ontvingen de aanwezige bestuursleden de gasten voor de jaarlijkse nieuwjaarsbegroeting en ALV.
Er waren 2 afmeldingen van het bestuur zelf, te weten voorzitter Coen Ploeger en Louis van der Linden.
Bij Gijs Zwaan en Wouter Koelewijn kon men afrekenen voor het warm- en koud buffet.
Tevens kon men de nodige drankmunten kopen.

Tot ca. 17.30 uur werd menige hand geschut, een kus uitgedeeld of een knuffel gegeven i.v.m. het nieuwe jaar.
Door diverse aanwezigen werd er fanatiek naar de antwoorden gezocht..., berekeningen gemaakt…, puzzels opgelost… van de door Henk Bolder uitgereikte kwis-bladen.
De sfeer zat er direkt goed in.

Warm- en koud buffet…                                                        Afbeelding invoegen

Door afwezigheid van Coen Ploeger, nam Willem Vermeer de honneurs waar.
Hij heette een ieder welkom en constateerde, dat er een ruime meerderheid van de leden aanwezig was.
Een speciaal welkom was er voor Ron Robbemond, voorzitter van de Commando Stichting.
Verder heette hij Jacob Klaver welkom, als zijnde de voorzitter van onze zustervereniging Gelderland.
Ook heette hij Wouter en Grietje Koelewijn welkom, welke beide diverse ziekenhuis-bezoeken achter de rug hadden. Hopelijk mogen de diverse kuren goed aanslaan.
Daarna verzocht hij de aanwezigen een ogenblijk stil te zijn, om een zegen te vragen voor de maaltijd.
Beheerder Hans van de Gender had de prachtig opgemaakte koude schotels en de warme afdeling keurig uitgestald staan op de bar.
Er was genoeg te kiezen voor een ieder;… salade's… broodje met zalm… broodje met Camenbert….
Broodje met warm vlees… saté met pindasaus en vruchtencompote na.

Afbeelding invoegen

Net voor het begin van de ALV, maakte Henk Bolder de winnaars van de kwis bekend.
Eérst gaf hij de antwoorden, welke bij de 10 vragen behoorde.
Vervolgens kregen de prijswinnaars onder luid applaus, elk een eetbare prijs uitgereikt.
Henk weer bedankt voor het verzorgen van deze inspannende ontspanning.

Algemene Leden Vergadering…

Nadat iedereen had genoten van het buffet, namen de bestuursleden plaats achter de bestuurstafel voor de Algemene Leden Vergadering 2020.

Van de voorzitter…

Om goed 19.00 uur kon vice-voorzitter Willem Vermeer 46 aanwezigen van harte welkom heten.

Helaas zijn er enkele afmeldingen wegens ziekte danwel vakantie.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik, om de aanwezigen duidelijk te maken, dat er nog steeds leden zijn, welke niet de moeite willen nemen, om (indien nodig…) een berichtje van verhindering te sturen naar de secretaris.
Het bestuur is regelmatig in touw, om evenementen te organiseren voor de leden.
Dan verwachten wij ook een stuk betrokkenheid van deze leden, om in zo'n geval een berichtje van verhindering te sturen.
Hierop wil Rob Obbes reageren.
Hij vindt dat wij daar gewoon overheen moeten stappen… daar moeten wij ons niet druk over maken… men betaalt toch contributie!
Willem reageert hierop, dat als het om contributie gaat onze penningmeester zijn mannetje wel staat.
Het gaat hier echter om betrokkenheid en fatsoen… dat is iets heel anders.

Dan noemt hij 2 leden, welke ons dit jaar ontvallen zijn, te weten Piet van Geest en Dammy (Adam) Hoefman.
Gelijktijdig gaan de gedachten van het bestuur ook uit naar een ieder die in zijn of haar nabijheid met een verlies van een dierbare heeft te maken of te maken gehad.
Wij willen hen alle sterkte en kracht toewensen in deze moeilijke tijden.
Om degenen te gedenken, welke ons ontvallen zijn, vraagt Willem of iedereen wil gaan staan (voor zover dat mogelijk is) om daarna een minuut stilte in acht te nemen.

Dit jaar staat in het teken van 75 jaar bevrijding van Nederland.
Bij de opening van dit herdenkingsjaar in Terneuzen door Koning Willem Alexander, waren 14 Commando's van Midden-Nederland aanwezig.
Helaas waren er bij de andere grote herdenkingen beduidend minder leden aanwezig.
Het bestuur wil bij deze toch een oproep doen aan de leden, om met name de grote herdenkingen te bezoeken.
Als je enigszins tijd vrij kunt maken, probeer dan aanwezig te zijn.
Wij mogen hier in alle vrijheid bijeen zijn, mede omdat vele jonge mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Gelijktijdig denken we hierbij ook aan onze eigen mensen, welke voor diverse missies worden of zijn uitgezonden.

De bestuursleden werden bedankt voor hun inzet voor de vereniging en de fijne samenwerking.
Ook Dirk Krijt werd bedankt voor het op een mooie- en correcte manier bijhouden van de website.
Regelmatig krijgen we complimenten over onze site.

Een punt van aandacht blijft… hoe lang zal onze vereniging nog bestaan?
Op natuurlijke wijze verliezen we leden, terwijl er maar weinig aanmeldingen volgen.
Het bestuur, de zusterverenigingen en de COS (Commando Stichting) denken en discussiëren hierover al enige tijd.
Helaas is er geen panklare oplossing voor dit probleem, maar (zoals een goed Commando betaamt…) we geven niet op!

Al met al mogen we terugzien op een mooi 2019, waarin wederom veel gebeurt is.
Wij als bestuur wensen u een mooi verenigingsjaar toe en een goed- en gezond 2020 voor u en allen die u dierbaar zijn.
Tenslotte wordt Charles Schuilenburg gevraagd naar voren te komen. Afbeelding invoegen
 
Op 14 februari 1969 kreeg hij uit handen van Overste van Woerden zijn Groene Baret.
Omdat hij al 50 jaar drager van de Groene Baret is, krijgt hij hiervoor de oorkonde uitgereikt.

Van de secretaris…

Hierna kreeg secretaris Willem Vermeer het woord.
Evenals het voorgaande jaar, had hij de notulen, het jaaroverzicht en het overzicht van de ingekomen stukken , aan alle deelnemers van deze vergadering per mail of post toegestuurd.
Zodoende had een ieder ruimschoots de tijd, om alle stukken rustig door te lezen.
In vervolg hierop vroeg hij de vergadering, of zij iets op genoemde stukken hadden op te merken of aan te vullen.
Niemand had iets in te brengen, zodat de genoemde stukken werden goedgekeurd.

Van de penningmeester…

Gijs Zwaan gaf een kort overzicht en uitleg van de financiële situatie van onze vereniging.
We staan er goed voor!
Daardoor kan ik u melden, dat het bestuur heeft besloten, om geen verhoging van de contributie te laten plaatsvinden.
Voor de leden blijft dat €30,00 en voor de donateurs blijft dat €15,00 dit jaar.
Gijs verzocht vervolgens de kascommissie verslag te doen.
Will Engelmann wist te melden, dat hij de stukken had gecontroleerd en geen onregelmatigheden had kunnen constateren… de boekhouding ziet er verzorgd- en overzichtelijk uit…. Complimenten!
Hij verzocht derhalve het bestuur en de vergadering, om Gijs décharge te verlenen.
Dat we er zo goed voorstaan, komt mede door de vele activiteiten, welke de evenementen-commissie heeft ontplooid, om voor dit lustrumfeest de nodige gelden te genereren.

Will Engelmann heeft zijn taak als lid van de kascommissie erop zitten.
Gijs vraagt hem echter, om volgend jaar eveneens deze taak op zich te willen nemen.
Will gaat hiermee akkoord, waarbij hij zal worden geassisteerd door Jan Middelkoop.
Onder applaus worden beide heren geïnstalleerd als kascommissie 2020.
Op de vraag naar een reserve voor de kascommissie, blijft het erg stil in de zaal.
Geen punt, vindt Gijs… als het nodig is wijs ik wel iemand vrijwillig verplicht aan.

Van de Evenementen-Commissie…

Chris de Gier nam de aanwezigen mee in een overzicht van de vele activiteiten, welke door COV Midden-Nederland in 2019 waren georganiseerd, alsmede de deelname aan evenementen van zusterverenigingen.
Verder nam hij in vogelvlucht de activiteiten door, welke er voor dit jaar zijn georganiseerd.

Rondvraag…

Rob Obbes wilde terugkomen op hetgeen de vice-voorzitter had gemeld over de terugloop van het ledenbestand.
Hij was bij COV NH geweest en daar heeft men een bestuur wat uit jongere leden bestaat.
Dit heeft mede geleid tot een toename van meerdere jonge leden bij Noord Holland.
COV NH had een overleg samen met COV MN en COV ZH gehad.
Volgens Rob, waren wij uit dat overleg gestapt.
Hij verzocht het bestuur, om contact en overleg te zoeken met NH, om te overleggen hoe wij meer jongere leden zouden kunnen genereren.
Willem antwoordt Rob, dat wij inderdaad overleg hebben gehad met beide verenigingen, maar dat er nooit een vervolg-vergadering is vastgesteld.
Zoals eerder vermeld hebben wij overleg met alle zusterverenigingen en de COS, om naar een oplossing te zoeken ter voorkoming van het uiuteindelijk opheffen van verenigingen door te weinig leden.

Jan Klok memoreerde, dat er zo weinig leden van Midden-Nederland aanwezig waren bij de herdenking Infatuate te Vlissingen.
Hij was de enige vertegenwoordiger aldaar van Midden-Nederland.
Willem Vermeer reageerde hierop, dat hij niemand kan verplichten, om aan deze herdenking deel te nemen.
De secretaris stuurt elk lid een uitnodiging toe van de diverse herdenkingen.
Helaas komt daar steeds minder reactie en actie op.
Gezien de eerdere opmerking hierover van de voorzitter, zullen we wellicht meer deelnemers aan deze activiteiten dit jaar kunnen begroeten.

Piet Mol merkt op, dat als je op de site van de COS naar Commando-verenigingen doorklikt, Midden-Nederland ontbreekt.
Willem haakt hierop in en verteld, dat hij daarover reeds contact heeft gehad met Gert Bos (hoofdredacteur van de GB)… helaas is er daarna nog niets verandert.
Hij gaat hierover opnieuw contact zoeken.

Piet Mol vraagt of er door het KCT adressen uit het bestand ter beschikking gesteld kunnen worden, met name voor het gebied van Midden-Nederland.
Willem antwoordt, dat door de AVG dit niet is te realiseren.

Vaststellen volgende ALV…

De ALV voor volgend jaar is vastgesteld voor zaterdag 16 januari 2021.

Sluiting…

Alvorens Willem de vergadering kan sluiten, vraagt Ron Robbemond nog het woord.
Ron dankt het bestuur voor de uitnodiging welke hij (en met hem de COS) mocht ontvangen voor deze bijeenkomst.
Verder komt hij terug op het punt van de ledenwerving… met name de jongere generatie.
Hij geeft een uitleg hoe de situatie bij de verschillende verenigingen is en hoe men dit denkt op te kunnen lossen… wat dat betreft ligt er nog veel werk te wachten.
Het volgende punt welke hij behandelt zijn de herdenkingen.
Hij zet uiteen, hoe er bij het KCT veranderingen zijn ontstaan in dit beleid.
Het KCT gaat nu met name deelnemen aan de herdenkingen, waar de Commando's zelf hebben deelgenomen aan acties… daar wil men graag "meer groen” zien, zodat duidelijk wordt, dat het hier met name om het onderdeel Commando's gaat.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt Willem Vermeer alle leden en gasten voor hun aanwezigheid en inbreng op deze vergadering en wenst hen een behouden thuisreis toe.

Graag tot ziens op een volgend evenement!

Willem Vermeer
secretaris COV Midden-Nederland