ALV2019

Woudenberg,  12 januari 2019  
 
 
Nieuwjaarsbegroeting… 
 
Vanaf 16.00 uur was de inloop voor deze bijeenkomst, maar de eerste gasten melden zich ruim voor die tijd bij Theeschenkerij Eldorado.Enige tijd daarvoor waren Gijs Zwaan, Charles Schuilenburg en Wim Engelmann al aanwezig, voor de jaarlijkse controle van de financiële cijfers van de vereniging. Tegen 16.00 uur hadden Gijs Zwaan en Wouter Koelewijn zich al tactisch opgesteld, zodat niemand van de gasten ongezien binnen kon komen. Er werd netjes afgerekend voor het warme- en koud buffet en tevens werden de nodige drankmunten ingeslagen. 
 
Warm- en koud buffet… 

 
Een ieder kreeg vele goede wensen toegedicht voor het nieuwe jaar 2019.Hier en daar volgde een innige omhelzing… werd er gekust… en werd er een tafeltje opgezocht. Tussen alle gezellige gesprekken door, deelde Henk Bolder aan alle aanwezigen een vel papier uit.Uit de daarop getypte 10 zinnen, moest men 10 plaatsnamen zien te vinden. Bij de bekendmaking van deze quiz, hadden alle deelnemers de juiste antwoorden vermeld. Henk had de quiz niet zo moeilijk gemaakt, waardoor alle aanwezigen kans maakten op een prijs. Dit keer gingen 4 gasten er met een mooi vogelhuisje vandoor.(wederom mooi vervaardigd door vogelhuizenbouwer Henk Bolder…) Om goed 17.00 uur werd er aan elke tafel een heerlijke groentesoep uitgeserveerd door de jongedames van Eldorado.  Terwijl men van de soep zat te genieten, kwamen Henk Bolder en Nel Wammes langs, voor de verkoop van lootjes.  Een ieder werd verzocht om 3 loten te kopen. Hierbij was het lotnummer tevens de prijs, welke men daarvoor moest betalen. Net voordat we van het buffet konden gaan genieten, maakte Henk de winnaars / winnaressen bekend. Coen Ploeger verzocht de aanwezigen een ogenblijk stil te zijn, zodat men kon bidden voor het eten. Daarna kon een ieder zich tegoed doen aan de inhoud van de prachtig opgemaakte koude schotels en de warme afdeling.  
 
Algemene Leden Vergadering… 
 
Nadat iedereen had genoten van het buffet, namen de bestuursleden plaats achter de bestuurstafel voor de Algemene Leden Vergadering 2019.  Van de voorzitter… Om goed 19.00 uur kon voorzitter Coen Ploeger de ruim 40 aanwezigen van harte welkom heten.Hij verontschuldigde bestuurslid Louis van der Linden voor zijn afwezigheid, vanwege diens vakantie. 
Hij verzocht Henk Huls naar voren te komen, om de oorkonde van "50 jaar drager van de Groene Baret” in ontvangst te nemen. 
 
 
Vervolgens deelde hij mede, dat ons oudste lid en tevens erelid, Dammy Hoefman, gezien zijn geestelijke toestand, niet meer op onze evenementen aanwezig zal zijn.Verder bracht hij de vergadering op de hoogte van de afwezigheid van Wijna van Elk, daar deze thuis van de trap is gevallen en daarbij haar beide armen heeft benadeeld.Wijna wordt elke dag door een hulpvaardige buurvrouw naar de huisarts en/of fysiotherapeut gebracht.Ze hoopt er bij een volgend evenement weer bij te kunnen zijn. Om degenen te gedenken, welke ons ontvallen zijn, vraagt Coen Ploeger om een minuut stilte in acht te nemen.Dan komt hij terug op de vele evenementen, welke wij het afgelopen jaar hebben gehad en welke ons dit jaar te wachten staan. Daarbij haalt hij aan, dat we steeds meer evenementen samen met de leden van onze zusterverenigingen gaan beleven.De herdenkingen die er door het hele jaar heen zijn, moeten we zoveel mogelijk proberen bij te wonen.We moeten het verleden blijven gedenken, waarmee ons nageslacht duidelijk wordt gemaakt, dat zij nu in vrijheid mogen en kunnen leven, door de vele offers die voor die vrijheid gedaan zijn.Daarbij mogen wij ook niet de vele gruwelijkheden vergeten, welke er tegen het Joodse ras en de zigeuners zijn gedaan. Nogmaals… fijn dat u met zo velen naar deze vergadering bent gekomen.Het bij elkaar komen en het meedoen met de evenementen, verbind ons en geeft voldoening met ons samenzijn. 
 
Van de secretaris… 
 
Hierna kreeg Willem Vermeer het woord en de microfoon.In tegenstelling tot de voorgaande jaren, had hij de notulen, het jaaroverzicht, de ingekomen stukken en de financiële overzichten van de penningmeester, aan alle deelnemers van deze vergadering per mail of post toegestuurd.   Zodoende had een ieder ruimschoots de tijd, om alle stukken rustig door te lezen.In vervolg hierop vroeg hij de vergadering, of zij iets op genoemde stukken hadden op te merken of aan te vullen. Het bleef stil in de zaal, waarna hij opmerkte, dat hij zijn werk het afgelopen jaar dus goed had gedaan. Als bestuurslid zijnde, verzocht hij aan Henk Bolder, om even bij het spreekgestoelte te komen.Het dagelijks bestuur had gemeend, om Henk eens voor het voetlicht te halen.Henk is zeer actief binnen onze vereniging…  vernoemd werden de vele verlotingen die hij organiseert…  het verzorgen van de prijzen voor de verlotingen, al dan niet zelf gemaakt (denk hierbij aan de vele vogelhuisjes / de KCT munitiekist…) Ook daar heeft hij de nodige eigen financiële bijdrage aan geleverd.(Henk zwakte dat ter plaatse wat af, door een uiteenzetting te geven, waar hij zijn materialen vandaan haalde…)
 
 
  
 
 
Coen Ploeger overhandigde Henk daarop, als kleine blijk van waardering een (toepasselijke...) klusbon.
Willem verzocht daarna of Gery Bolder naar voren wilde komen, om haar een mooie bak met bloembollen te overhandigen.We hebben de indruk, dat je menig uurtje alleen thuis zit, als jouw Henk aan het klussen is, of voor de vereniging weer op pad is. 
 
Van de penningmeester… 
 
Gijs Zwaan vroeg vervolgens aan de vergadering, of men iets op te merken had of wellicht een aanvulling, op de reeds door de secretaris toegezonden cijfers. Er kwam geen reactie uit de zaal op deze vraag.
Wim Engelmann haakte hierop in door te melden, dat hij en Charles Schuilenburg de stukken hadden gecontroleerd en goed hadden bevonden als kascommissie zijnde. Hij verzocht derhalve het bestuur, om Gijs decharge te verlenen. Gijs kon ons mededelen, dat we ondanks het mooie lustrumfeest, nog steeds goed bij kas zitten. Dit komt mede door de vele activiteiten, welke de evenementen-commissie heeft ontplooid, om voor dit lustrumfeest de nodige gelden te genereren. Charles Schuilenburg heeft zijn taak als lid van de kascommissie erop zitten. Op de vraag wie volgend jaar Wim Engelmann wil assisteren, blijft het enige tijd stil in de zaal. Dan stelt Rens Leijten zich beschikbaar, om 2 jaar in de commissie plaats te nemen. Tenslotte laat Gijs Zwaan ons weten, dat de contributie voor 2019 ongewijzigd blijft op € 30,= voor de leden en € 15,= voor de donateurs.
 
Van de Evenementen-Commissie… 
 
Chris de Gier nam de aanwezigen mee in een overzicht van de vele activiteiten, welke door COV Midden-Nederland in 2018 waren georganiseerd, alsmede de deelname aan evenementen van zusterverenigingen.Verder nam hij in vogelvlucht de activiteiten door, welke er voor dit jaar zijn georganiseerd. Rondvraag… Jan Klok memoreerde, dat er zo weinig leden van Midden-Nederland aanwezig waren bij de herdenking Infatuate te Vlissingen en Westkapelle.Coen Ploeger reageerde hierop, dat hij niemand kan verplichten, om aan deze herdenking deel te nemen.De secretaris stuurt elk lid een uitnodiging toe van de diverse herdenkingen.Helaas komt daar steeds minder reactie en actie op.Gezien de eerdere opmerking hierover van de voorzitter, zullen we wellicht meer deelnemers aan deze activiteiten dit jaar kunnen begroeten. Rens Leijten verzocht de vergadering, om een applaus te geven voor het volledige bestuur, voor hun inzet om deze vereniging draaiende te houden.Daarop volgde een dankbaar applaus. 
 
Vaststellen volgende ALV…
 
 De ALV voor volgend jaar is vastgesteld voor 11 januari 2020. 
 
Sluiting… 
 
Niets meer aan de orde zijnde, dankt Coen Ploeger alle aanwezigen en wenst hen een behouden thuisreis toe. 
 
Willem Vermeer
secretaris COV Midden-Nederland